CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Informacje powzięte przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych są zachowane przez niego w tajemnicy. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne;
  • 1a. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządza poświadczenia;
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 3. doręcza oświadczenia;
 4. spisuje protokoły;
 5. sporządza protesty weksli i czeków;
 6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Notariusz sporządza również akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Akty i dokumenty sporządzane są przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.  Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Udziela też stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmowi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 • KONTAKT

  Plac Zamkowy 24A/8; 55-200 Oława (I piętro)

  tel. 71/ 733 68 82; fax. 71/ 733 68 73
  tel. kom. 734 120 584
  e-mail: kancelaria@notariusz-olawa.pl

  Pracujemy w godzinach:
  poniedziałek 9:00 – 16:00
  wtorek 9:00 – 16:00
  środa 12:00 – 19:00
  czwartek 12:00 – 19:00
  piątek 9:00 – 15:00


  Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są również inne terminy

  NIP: 744 158 34 48 | REGON: 022418308

  Numer rachunku Bankowego w Banku Crédit Agricole:
  69 1940 1076 3131 9856 0000 0000