DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do czynności notarialnych powinny zostać dostarczone do Notariusza w oryginale przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej.

Strony czynności notarialnej powinny pamiętać o konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego ich tożsamość. W przypadku, gdy strona działa jako pełnomocnik powinna dostarczyć wcześniej do kancelarii oryginał wypisu aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo do dokonania danej czynności notarialnej.

Poniżej przykładowo wskazane zostały dokumenty jakie mogą być wymagane do czynności notarialnych. Jednak w konkretnych sprawach zachęcamy do kontaktu z kancelarią w celu konsultacji i szczegółowej informacji – w dogodny dla Państwa sposób: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu z księgą wieczystą:
  • podstawa nabycia ,
  • odpis zwykły księgi wieczystej, 
  • dowody tożsamości stron umowy (dane osobowe stron umowy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania, stan cywilny),
  • wartość rynkowa lokalu,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych u zarządcy nieruchomości,
  • w sytuacji, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu przez bank, należy wtedy przedłożyć umowę kredytową,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

 2. Umowa sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • podstawa nabycia,
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu,
  • jeżeli dla prawa tego została założona księga wieczysta, to odpis zwykły księgi wieczystej,
  • dowody tożsamości stron umowy (dane osobowe stron umowy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania, stan cywilny),
  • wartość rynkowa lokalu,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  • w sytuacji, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu  przez bank, należy wtedy przedłożyć umowę kredytową,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

 3. Umowa sprzedaży lub darowizny działki
  • podstawa nabycia,
  • odpis zwykły księgi wieczystej, 
  • dowody tożsamości stron umowy (dane osobowe stron umowy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania, stan cywilny),
  • wypis z rejestru gruntów – w sytuacji, gdy jest to jedyna działka w prowadzonej dla niej księdze wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – w sytuacji, gdy działka ta będzie odłączana do nowej księgi wieczystej,

* wypisy z rejestru gruntów winny zawierać adnotację, że służą do dokonywania wpisów do księgi wieczystej

  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź też zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź też decyzja o warunkach zabudowy,
  • w sytuacji, gdy przedmiotowa działka powstała z podziału konieczna jest ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych,
  • wartość rynkowa działki,
  • warunki i data wydania działki,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
  • w sytuacji, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu przez bank, należy wtedy przedłożyć umowę kredytową,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

W przypadku, gdy przy zawieraniu umów sprzedaży, nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu przez bank, istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki. Do dokonania tej czynności wymagane są następujące dokumenty:

  • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu nabywcom
  • umowa kredytowa.

W sytuacji, gdy podstawę nabycia stanowi: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (a także zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe)  lub też umowa darowizny, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia lub w postaci zapisu, nieodpłatnej renty, użytkowania czy służebności), które dokonane zostały w okresie po 1 stycznia 2007 roku, konieczne jest także zaświadczenie (względnie zgodna) Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych z obowiązku podatkowego. Zaświadczenie to jest wymagane niezależnie od tego czy spadkobierca lub obdarowany uregulował podatek, jest zwolniony od podatku bądź też nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

 

 1. Testament
  • dowód tożsamości osoby sporządzającej testament (testatora),
  • dane osoby lub osób powoływanych do dziedziczenia: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • w sytuacji, gdy testator będzie chciał dokonać zapisu obejmującego konkretną nieruchomość – odpis zwykły księgi wieczystej.

 2. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:
  • dowód tożsamości osoby składającej oświadczenie,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • dane osobowe pozostałych spadkobierców – imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • w przypadku małoletnich – prawomocne postanowienie Sądu Rodzinnego obejmujące zgodę na złożenie stosownego oświadczenia w imieniu małoletniego.

 3. Akt Poświadczenia Dziedziczenia:
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • jeśli został sporządzony, to testament spadkodawcy,
  • dowody tożsamości spadkobierców (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania),
  • akty stanu cywilnego spadkobierców – akty urodzenia, a w sytuacji osób, które zmieniły stan cywilny i nazwisko – akt małżeństwa,
  • zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL przez spadkodawcę, względnie kserokopia jego dowodu osobistego,

 4. Pełnomocnictwo:
  • dowód tożsamości mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwo),
  • dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania.

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest do zbycia nieruchomości lub prawa – dokładne dane tej nieruchomości lub prawa oraz numer księgi wieczystej.

 

 1. Umowa majątkowa małżeńska:
  • dowody tożsamości stron umowy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – w sytuacji, gdy umowę zawierają osoby    
   pozostające w związku małżeńskim.
 • KONTAKT

  Plac Zamkowy 24A/8; 55-200 Oława (I piętro)

  tel. 71/ 733 68 82; fax. 71/ 733 68 73
  tel. kom. 734 120 584
  e-mail: kancelaria@notariusz-olawa.pl

  Pracujemy w godzinach:
  poniedziałek 9:00 – 16:00
  wtorek 9:00 – 16:00
  środa 12:00 – 19:00
  czwartek 12:00 – 19:00
  piątek 9:00 – 15:00


  Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są również inne terminy

  NIP: 744 158 34 48 | REGON: 022418308

  Numer rachunku Bankowego w Banku Crédit Agricole:
  69 1940 1076 3131 9856 0000 0000